Ogólne warunki

Firma BKF posiada w swojej ofercie wynajmu maszyny czyszczące, myjki wysokociśnieniowe oraz odkurzacze do pracy na sucho i mokro. Sprzęt wynajmowany jest w okresach od 1 doby do wynajmu długoterminowego (ustalane indywidualnie).

Jak poprawnie wynająć maszynę ?

  1. zapoznaj się z ofertą naszej firmy i cennikiem wynajmu maszyn (pobierz aktualny cennik)
  2. jeśli masz jakieś wątpliwość lub nie wiesz jak dobrać maszynę do pracy - zadzwoń, nasi pracownicy na pewno pomogą
  3. skontaktuj się z naszym pracownikiem, aby sprawdzić czy dana maszyna jest aktualnie dostępna
  4. umów się na odbiór lub wysyłkę urządzenia w dogodnym terminie
  5. przy wynajmie ważne jest aby dysponować upoważnieniem do odbioru ze swojej firmy oraz kaucją którą trzeba wpłacić za wypożyczony sprzęt


Ogólne zasady wynajmu maszyn w BKF Rent.

•    stawka rozliczeniowa - 1 doba
•    doba jest liczona od godz. 8:00 każdego dnia roboczego do godz. 9:00 dnia następnego
•    do każdego urządzenia dołączona zostaje instrukcja obsługi oraz ewentualne akcesoria dodatkowe (baterie, ssawy, szczotki itp.)
Regulamin wynajmu
1. Najemca potwierdza, że odebrał przedmiot najmu sprawny.
2. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi. Najemca oświadcza, że posiada konieczne kwalifikacje i umiejętności, aby używać przedmiotu najmu prawidłowo.
3. Najemca zobowiązuje się nie oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani nie użyczać go osobom trzecim chyba. Wyjątkiem jest sytuacja gdy Wynajmujący wyrazi na to zgodę na piśmie.
4. Zgodnie z obowiązującym cennikiem wynajmujący wystawi fakturę VAT po zakończeniu usługi z tytułu należnego wynagrodzenia.
5. Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Najemca opóźnił się z zapłatą całości lub części należnego czynszu o więcej niż 7 dni
6. Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie nienaruszonym poza zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji. W przypadku uszkodzenia rzeczonego przedmiotu najmu w jakikolwiek sposób, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną. Jej wysokość podlega wycenie przez Wynajmującego.
7. W przypadku gdy Najemca opóźniał się ze zwrotem przedmiotu najmu po zakończeniu umowy najmu, Najemca będzie zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość stawki dziennej (liczonej od 1 doby do 5 dni) za daną maszynę .
8. Opóźnienie ze zwrotem przedmiotu najmu przez Najemcę po zakończeniu umowy najmu o więcej niż 7 dni będzie traktowane jako równoznaczne z utratą Maszyny przez najemcę, chyba, że Najemca nie będzie ponosił winy za opóźnienie w zwrocie. W przypadku utraty przedmiotu najmu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość wartości katalogowej wypożyczonej maszyny. Nie wyłącza to uprawnień Wynajmującego przewidzianych w punkcie 7.
9. Kaucja wpłacona przez najemcę przy zawieraniu umowy zostanie zaliczona przez Wynajmującego po zakończeniu najmu do należności wynikające z tej umowy, przy czym kaucja może być zaliczona tylko do rachunku za najem przedmiotu podlegającemu odpowiedniej umowie.
10. Strony mają obowiązek informować się wzajemnie na piśmie o zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencja wysyłana na ostatni znany adres strony będzie traktowana jako prawidłowo doręczona.