Regulamin

 

OGÓLNE WARUNKI UMÓW NAJMU BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE Sp. z o.o.

z dnia 01.01.2012 roku. 

 

§ 1

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 

 1. Ogólne Warunki Umów Najmu Sprzętu Myjącego BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE Sp. z o.o. (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”) znajdują zastosowanie do zawieranych przez spółkę BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzycach 22, 72-002 Dołuje, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262269 (zwana dalej „BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE Sp. z o.o.” lub „Wynajmującym”), umów najmu sprzętu myjącego.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część wszystkich umów najmu sprzętu myjącego zawieranych przez BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE Sp. z o.o., chyba że Strony wyraźnie postanowiły inaczej.
 3. Niniejsze Ogólne Warunki umów są powszechnie dostępne na stronie internetowej BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE Sp. z o.o. www.bkf.pl, o czym Najemca jest informowany przed zawarciem umowy. Najemca zawierając umowę najmu potwierdza tym samym, że Ogólne Warunki zostały mu udostępnione i wyraża na nie zgodę, jako na integralną część umowy najmu. Jeżeli Najemca pozostaje z BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE Sp. z o.o. w stałych stosunkach handlowych przyjęcie Ogólnych Warunków przy pierwszym zleceniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zleceń oraz umów najmu sprzętu myjącego, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

 

§ 2

[PRZEDMIOT UMOWY]

 

 1. BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE Sp. z o.o. oświadcza, iż jest właścicielem  urządzeń/sprzętu wyszczególnionego w  załączniku   nr 1( Katalog/Cennik Najmu), stanowiącego przedmiot (zwany dalej Przedmiotem Najmu) umowy najmu zawieranej przez BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE Sp. z o.o. (zwanej dalej Umową Najmu).
 2. Wydanie Przedmiotu Najmu Najemcy nastąpi na podstawie Protokołu przekazania stanowiącego załącznik do Umowy Najmu. Poprzez podpisanie Protokołu przekazania, Najemca potwierdza otrzymanie Przedmiotu Najmu w dobrym stanie technicznym oraz, że nie wnosi co do stanu technicznego, wyglądu i właściwości Przedmiotu Najmu żadnych zastrzeżeń.
 3. Wraz z przekazaniem Przedmiotu Najmu Wynajmujący przekazuje Najemcy instrukcję obsługi oraz materiały pomocnicze związane z funkcjonowaniem Przedmiotu Najmu, a także udziela Najemcy ustnych wyjaśnień i informacji, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z Przedmiotu Najmu. Poprzez podpisanie Protokołu przekazania Najemca oświadcza, iż Wynajmujący wykonał zobowiązanie określone w zdaniu poprzedzającym.

                                                                        

 

                                                                   § 3

[PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY]

 1. Najemca przyjmując Przedmiot Najmu zobowiązuje się do jego używania zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz stosownie do treści instrukcji obsługi oraz ustnych wyjaśnień i wskazówek otrzymanych od Wynajmującego.
 2. Najemca zobowiązuje się nie dokonywać w Przedmiocie Najmu żadnych zmian ani ulepszeń bez pisemnej zgody Wynajmującego.
 3. Najemca zobowiązuje się nie udostępniać Przedmiotu Najmu osobom trzecim do użytkowania w jakimkolwiek zakresie, ani go nie podnajmować, nawet nieodpłatnie, bez pisemnej zgody Wynajmującego.
 4. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną i prawną względem Wynajmującego za szkody wyrządzone w Przedmiocie Najmu, zarówno za działalność swoją, jak i swoich pracowników lub współpracowników.
 5. Najemca ponosi niezależnie od przyczyny ryzyko utraty, kradzieży, zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia oraz przedwczesnego zużycia Przedmiotu Najmu. Wystąpienie takich zdarzeń nie zwalnia Najemcy od obowiązku zapłaty czynszu oraz kosztów dodatkowych.
 6. W przypadku zaistnienia powyższych zdarzeń Najemca  ma obowiązek zapłaty Wynajmującemu odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości poniesionych przez Wynajmującego szkód wraz z innymi kwotami wynikającymi w postanowień Umowy Najmu w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego.
 7. Najemca zobowiązuje się do dokonywania bieżących drobnych napraw Przedmiotu Najmu na swój koszt, celem zachowania Przedmiotu Najmu w stanie niepogorszonym.

 

§ 4

[PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO]

 1. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy Przedmiot Najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku.
 2. W przypadku zniszczenia Przedmiotu Najmu przez Najemcę bądź doprowadzenia go do stanu uniemożliwiającego dalsze z niego korzystanie, Wynajmujący ma prawo do pokrycia kosztów niezbędnych do usunięcia powstałych naruszeń z Kaucji gwarancyjnej, o której mowa w § 6.
 3. Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy Najmu przez jednostronne pisemne oświadczenie ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku, gdy:

a)      Najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą którejkolwiek z przysługujących Wynajmującemu, a wynikających z Umowy Najmu należności za pełny okres płatności,

b)     Najemca oddał Przedmiot najmu w podnajem albo do używania, nawet bezpłatnego, osobom trzecim bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej,

c)      Najemca używa Przedmiot Najmu w sposób sprzeczny z Umową Najmu i jego przeznaczeniem, w szczególności w przypadku naruszenia postanowień zawartych w § 3 Ogólnych Warunków.

 1. W wypadkach rozwiązania Umowy Najmu, o których mowa w ust. 4 powyżej, Najemcy nie przysługuje prawo domagania się zwrotu niewykorzystanej części uiszczonego z góry czynszu.
 2. W przypadku opóźnienia się Najemcy ze zwrotem Przedmiotu Najmu, Wynajmującemu przysługuje wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z Przedmiotu Najmu w wysokości stawki czynszu z przedziału  1do 5 dni określonej w załączniku nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków.

 

 

§ 5

[CZYNSZ I INNE OBCIĄŻENIA]

 1. Z tytułu najmu Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości określonej wg cennika określonego w  załączniku nr 1( Katalog/Cennik najmu) do Ogólnych Warunków, powiększonego o należny podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu płatności.
 2. Czynsz najmu będzie płatny  na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury VAT, w terminie wskazanym na  fakturze,   na rachunek bankowy Wynajmującego każdorazowo wskazany na wystawionej Najemcy fakturze VAT.
 3. Wynajmujący wystawiał będzie faktury nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
 4. Jeżeli Najemca opóźnia się w zapłacie czynszu przez okres dłuższy niż 3 dni, lub gdy nie dotrzymuje on warunków Umowy Najmu, Wynajmującemu przysługują poniższe prawa, z których Wynajmujący może łącznie lub osobno według własnego wyboru skorzystać, tj.:

a)      zażądania natychmiastowej zapłaty wszystkich, wynikających z Umowy Najmu zobowiązań wobec Wynajmującego,

b)     natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej Umowy Najmu i odbioru oddanego w najem Przedmiotu Najmu na koszt i ryzyko Najemcy bez zachowania terminu wypowiedzenia,

c)      dochodzenia spełnienia przez Najemcę innych roszczeń przysługujących Wynajmującemu na podstawie Umowy Najmu i przepisów prawa.

Najemca zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich pozostałych warunków Umowy Najmu niezależnie od faktu skorzystania Wynajmującego z powyższych praw.

 1. Najemcy nie przysługuje prawo dokonywania potrąceń względem należności przysługujących Wynajmującemu na podstawie Umowy Najmu. Prawo do potrącenia może mieć zastosowanie jedynie w przypadku pisemnej zgody Wynajmującego, lub gdy wzajemne zobowiązania Stron są bezsporne i wymagalne na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.

 

§6

[ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ WYNAJMUJĄCEGO]

 1. Celem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań Najemcy przez cały okres trwania Umowy Najmu, Najemca dokona wpłaty na rzecz Wynajmującego Kaucji gwarancyjnej wg stawek wyszczególnionych w załączniku nr 1 ( Katalog/Cennik najmu ).
 2. Płatność kaucji gwarancyjnej winna nastąpić najpóźniej do chwili podpisania protokołu wydania, na  wskazany rachunek bankowy Wynajmującego lub gotówką do kasy.
 3. Wynajmujący będzie uprawniony do wykorzystania całości lub części Kaucji gwarancyjnej w celu wyrównania lub zrekompensowania Wynajmującemu w szczególności:

a)      braku płatności lub opóźnienia w płatności jakichkolwiek kwot należnych Wynajmującemu na podstawie Umowy Najmu lub

b)     wszelkich strat lub szkód poniesionych przez Wynajmującego w wyniku niewypełnienia przez Najemcę jakiegokolwiek zobowiązania w jakiejkolwiek zobowiązania w jakiejkolwiek części opisanego w Umowie Najmu.

 1. W chwili upływu okresu na jaki została zawarta Umowa Najmu, Wynajmujący zwróci Najemcy Kaucję gwarancyjną w nominalnej wysokości oznaczonej w ust. 1 powyżej, lub taką jej kwotę, jaka nie została przez Wynajmującego wykorzystana, zgodnie z powyższymi postanowieniami.
 2. W przypadku, gdy w chwili ustania obowiązywania Umowy Najmu lub w związku z ustaniem jej obowiązywania Najemca będzie naruszał jakiekolwiek zobowiązania wynikające z postanowień Umowy Najmu, Wynajmujący będzie uprawniony do zatrzymania i zachowania takiej pozostałej części Kaucji gwarancyjnej, na wynagrodzenie lub zrekompensowanie powstałego naruszenia.

 

 

§ 7

[ROZWIĄZANIE UMOWY]

 1. Umowa Najmu ulega rozwiązaniu z upływem czasu na jaki została zawarta, wskazanego w Umowie Najmu.
 2. Za zgodą stron Umowa Najmu może być rozwiązana przed upływem terminu na jaki została zawarta.
 3. W dniu ustania stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Przedmiot Najmu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji oraz z uwzględnieniem dokonanych za zgodą Wynajmującego ulepszeń i zmian. W zakresie dokonanych zmian oraz ulepszeń, o których mowa powyżej, Najemca nie będzie zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego.
 4. Zwrot Przedmiotu najmu i jego stan stwierdzony zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym w dniu przekazania Wynajmującemu przez Najemcę Przedmiotu Najmu.
 5. W przypadku nie zwrócenia Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z Przedmiotu Najmu w wysokości stawki czynszu z przedziału 1-5 dni, określonego szczegółowo w załączniku nr 1 ( Katalog/cennik Najmu) do Ogólnych Warunków  

a)      za każdy rozpoczęty dzień/tydzień/miesiąc bezumownego korzystania z Przedmiotu Najmu,

b)     za każde stwierdzone naruszenie stanu Przedmiotu Najmu.

6. W przypadku niedokonania zwrotu Przedmiotu Najmu w określonym  terminie, Wynajmujący może także przyjąć, iż Przedmiot Najmu został utracony przez Najemcę. W takim przypadku – niezależnie od powyższych uprawnień Wynajmującego – Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty, którą strony ustalą w Umowie Najmu jako wartość Przedmiotu umowy.

 1. W przypadku gdy szkoda Wynajmującego przekracza wartości, o których mowa powyżej, Wynajmujący ma prawo dochodzić od Najemcy odszkodowania uzupełniającego.

 

§ 8

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Wszelkie ustalenia, zawiadomienia i zgody, o których mowa w Ogólnych Warunkach oraz w Umowie Najmu będą dokonywane z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Każda ze Stron w przypadku zmiany adresu korespondencyjnego jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia na piśmie o tym fakcie drugą Stronę.
 3. Wszelkie zmiany Umowy Najmu wymagają dla swej ważności formy pisemnej i dokonywane będą w formie aneksów do Umowy Najmu.
 4. Koszty wynikające z zawarcia Umowy Najmu obciążają w całości Najemcę.
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1961 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 6. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Wynajmującego.